Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00 συνεδρίασε (κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Λιβαδερού».

2. Έγκριση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βελβεντού».

3. Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών με σκοπό την σύνταξη - τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Σερβίων».

4. Περί αποδοχής των όρων χρηματοδότησης ύψους 169.126,40 € και συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», για την πράξη με τίτλο «Διαμόρφωση πλατείας Κοινότητας Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων ».

5. Περί διαπίστωσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων έτους 2020.

6. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.

7. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων.

8. Περί έγκρισης σχεδίου καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας Δυτικής Μακεδονίας».

9. Σύσταση νέας Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Σερβίων.

10. Περί έγκρισης σχεδίου διαχείρισης συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Σερβίων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

11. Περί διαγραφή διαφόρων ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.

12 Περί καθορισμού ημερήσιου τέλους Λαϊκών αγορών Δήμου Σερβίων

13. Περί επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις στα πλαίσια λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Σερβίων .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ