Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε εκτάκτως (δια περιφοράς - μέσω αποστολής email) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης», υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ», στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 14573/24-07-2020 (ΑΔΑ: 4Γ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2) πρόσκλησης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ