Την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης πρακτικού Ι (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 181250 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

2. Περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ (Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) και κατακύρωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 180394 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ».

3. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

4. Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με αριθμό 758 στην Κοινότητα Νεράιδας.

5. Περί καθορισμού όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με αριθμό 1124 (τμήμα) στην Κοινότητα Λευκάρων.

6. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης με αριθμό 54 επιφάνειας 5.296,73 € στην Κοινότητα Σερβίων (Παλαιά ΛΑΒΑ).

7. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση καυσόξυλων του ανταλλάξιμου Δάσους Τρανοβάλτου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων.

8. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για τη διάθεση καυσόξυλων του ανταλλάξιμου Δάσους Τριγωνικού για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Τριγωνικού του Δήμου Σερβίων.

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021.

10. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ».

11.Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ