Την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

2. Περί έγκρισης πρακτικού Ι (Αποσφράγιση – Έλεγχος δικαιολογητικών – Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α 180218 για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

3. Περί έγκρισης πρακτικού οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 2019-2021» (Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών).

4. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας για τη διάθεση καυσόξυλων του ανταλλάξιμου Δάσους Τρανοβάλτου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων.

5. Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας για τη διάθεση καυσόξυλων του ανταλλάξιμου Δάσους Τριγωνικού για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Τριγωνικού του Δήμου Σερβίων.

6. Περί αποδοχής δωρεάν παροχής υπηρεσιών για τη σύνταξη Πίνακα Υλοτομίας Α/Τ 446 Ο.Δ. Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων.

7. Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

8. Εισήγηση προς το ΔΣ για αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021.

9. Επικαιροποίηση απόφασης 141/2021 περί απόρριψης δαπανών από Μητρώο Δεσμεύσεων.

10. Προγραμματισμός προσλήψεων Δήμου έτους 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ