Τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε δια περιφοράς (μέσω αποστολής email) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».
2. Περί καθορισμού του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».
3. Γνωμοδότηση κατ’ άρθρο 72 παρ.1ι του Ν.3852/2010 περί υποβολής προσφυγής σε διοικητική αρχή - Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου - Αίτηση ανάκλησης της υπ. αριθ. 20/2020 απόφασης της Επιτροπής Δασολογίου Π.Ε. Κοζάνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ