Τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 48/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με προθήκη ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την συνολική πράξη με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός του Δήμου Σερβίων», η οποία θα υποβληθεί για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση ΑΤ08

2. Έγκριση πρακτικού τιμών και μελέτης «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ, ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821» για το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

3. Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης με τίτλο:
«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» και σύσταση επιτροπής διερεύνησης τιμών.

4. Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», για την πράξη «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας  στον Δήμο Σερβίων». Έγκριση των υποβαλλόμενων μελετών.

5. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μνημείων και οικοτόπων», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», αναφορικά με «Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών (υποδομές) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

6. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Χώρος Εξυπηρέτησης Αλιέων και Επισκεπτών», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», αναφορικά με "Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών εντός των περιοχών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας".

7. Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος 94012 (Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου και όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για  ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

9. Περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση σε τμήμα της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη στα Σέρβια».

10. Περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Πλατανορέματος».

11. Έγκριση Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών και Αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

12. Έγκριση Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών και Αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Σερβίων» – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

13. Περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

14. Καθορισμός του τρόπου και των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

15. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017»

16. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

17. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ».

18. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης με αριθμό 307 επιφάνειας 17,311 στρεμμάτων στην Κοινότητα Σερβίων.

19. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων με αριθμούς 305 (Περιοχή Κέδαρος) και 194 (Περιοχή Αμυγδαλιές) επιφάνειας 2,2 και 6 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Ιμέρων.

20. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης Δημοτικών Εκτάσεων με αριθμούς 148/24Α (Περιοχή Κουτλούι) και 369 (Περιοχή Λούτσες) επιφάνειας 39,5 και 4,725 στρεμμάτων αντίστοιχα στην Κοινότητα Αυλών.

21. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης οικοπέδου (Ο.Τ. 41 αρ. 225) στην Κοινότητα Μεσιανής.

22. Περί συμπλήρωσης της 140/20 Απόφασης της Οικονομικής επιτροπής και καθορισμού όρων πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

23. Τροποποίηση σύμβασης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

24. Τροποποίηση απόφασης 33/2021 Οικονομικής επιτροπής λόγω εισαγωγής λανθασμένων κωδικών εκ παραδρομής.

25. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ