Τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕΡΒΙΑ – ΛΑΒΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜΑ».

2. Τροποποίηση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για το έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ.

3. Τροποποίηση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ.

4. Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

5. Περί έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

6. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη ΔΚ Σερβίων στο Ο.Τ. 173.

7. Περί χορήγησης 1ης παράτασης των εργασιών του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ.

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΦΗΟ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

10. Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΒΙΩΝ».

11. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) επί της αγωγής του Κωνσταντόπουλου Βασιλείου κατά του Δήμου Σερβίων.

12. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης (Διαδικασία Μικροδιαφορών) επί της αγωγής του Πλιάχα Λαζάρου κατά του Δήμου Σερβίων.

13. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επί της έφεσης του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ)  κατά της υπ΄αριθμ.192/2019 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης και κατά του Δήμου Σερβίων (πρώην Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας»)

14. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επί της έφεσης του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ)  κατά της υπ΄αριθμ.190/2019 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης και κατά του Δήμου Σερβίων (πρώην Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας»)

15. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κοζάνης(Τακτική Διαδικασία) επί της αγωγής του Ελευθεριάδη Γερμανού κατά του Δήμου Σερβίων.

16. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας επί της έφεσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΠΕ» κατά της υπ’αριθμ.113/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης (τακτική διαδικασία) και κατά του Δήμου Σερβίων.

17. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου – Παράσταση και συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Μικροδιαφορών) επί της αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Θ. – HELEXPOA.E.»  κατά του Δήμου Σερβίων

18. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

19. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

20. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για απαλλαγή τελών από επιχειρήσεις λόγω COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ