Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020.

2. Παράταση χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σερβίων - Βελβεντού»

3. Αποδοχή του όρου της παραγράφου 10.2 του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Σερβίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερβίων Βελβεντού».

4. Αποδοχή του όρου της παραγράφου 10.2 του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Σερβίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Αντιπλημμυρική προστασία της βόρειας ζώνης οικισμού Σερβίων».

5. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. & Τακτοποιητικού του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Πλατανορέματος».

6.Περί έγκρισης 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Α.Π.Ε. για το έργο «Βελτίωση προσβάσεων και συντήρηση εγκαταστάσεων & αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

7. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες διαμόρφωσης αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού».

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων, οικονομικού έτους 2019.

9. Κατανομή Σ.Α.Τ.Α 2019 Δήμου Σερβίων

10. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.

11. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερβίων και Δήμου Βελβεντού για την απόδοση  μισθοδοσιών  που έχουν καταβληθεί σε υπαλλήλους του Δήμου Βελβεντού- Ορισμός μελών παρακολούθησης της σύμβασης

12. Μετακίνηση Αντιδημάρχου εκτός έδρας.

13. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

14. Ορισμός ορκωτών για την Κοινωφελή Επιχείρηση των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ΔΙΑΔΥΜΑ.

16. Έγκριση υλοτομίας για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ Ελάτης

17. Περί ανάκλησης αποφάσεων για συμμετοχή του δήμου στο «δίκτυο πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα».

18. Περί ανάκλησης αποφάσεων για συνδρομή του Δήμου σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ