Ο Δήμαρχος Σερβίων

 Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 117 ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 132.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) : 57.091,54 €
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) : 46.581,44 €

1. Αντικείμενο έργου

CPV : 45233220 -7 / Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος οδών

Το έργο αφορά σε εργασίες αντικατάστασης του οδοστρώματος στις οδούς 117 Εθνομαρτύρων και Κωνσταντίνου Κάρπου στην πόλη των Σερβίων. Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

2. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης).

3. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2021 και είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Σερβίων για το οικονομικό έτος 2024 (Κ.Α. 64.7323.03). Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της διακήρυξης.

4. Σύστημα δημοπράτησης και κριτήριο ανάθεσης

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (παρ. 2α, άρ. 95 του ν.4412/2016) και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑ και είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

6. Έγγραφα της σύμβασης

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,

7. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών - Αποσφράγιση

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07η Αυγούστου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την η 13η Αυγούστου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

8. Γλώσσα σύνταξης και χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Εγγύηση συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και τριών λεπτών (2.129,03 €), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Σερβίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές αν δεν έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 06/07/2025.

10. Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων. Πληροφορίες (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) στο τηλέφωνο 2464350134, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Χρήστος Στάθης. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης δεν υποκαθιστά την διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ

 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΠΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: 208480