Ο Δήμος Σερβίων, διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΟΣΙΟΥ ΒΑΡΑΔΑΤΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 155.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) : 120.465,95 €

1. Αντικείμενο έργου

CPV : 45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των χαρακτηριστικών υφιστάμενης αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Ροδίτη – Κουβουκλίων του Δήμου Σερβίων, μήκους περίπου 1720 μέτρων.

2. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης).

 3. Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται με ποσό ύψους 131.750,00€ από πόρους της Π.Δ.Μ. / Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ {ΚΑΕ 02.01.073.9789.02.02030 (Φορέας 073)} και με ποσό ύψους 23.250 € από πόρους του Δήμου Σερβίων (Ε.Α.Π. 2017 – 2021, Κ.Α. 64.7323.05) ενώ είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου Σερβίων για το οικονομικό έτος 2024.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της διακήρυξης.

4. Σύστημα δημοπράτησης και κριτήριο ανάθεσης

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (παρ. 2α, άρ. 95 του ν.4412/2016) και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

6. Έγγραφα της σύμβασης

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.dservion.gr.

 7. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών - Αποσφράγιση

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20η Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 26η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

8. Γλώσσα σύνταξης και χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Εγγύηση συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (2.500,00 €), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Σερβίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές αν δεν έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 19/05/2025.

 10. Λοιπές πληροφορίες

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων. Πληροφορίες (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) στο τηλέφωνο 2464350133, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μιχάλης Απ. Παπαδόπουλος. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης δεν υποκαθιστά την διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΠΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: 207848