Ο Δήμος Σερβίων διακηρύττει ότι την 9η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη  υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί Ανοιχτή Ηλεκτρονική  Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την Πράξη με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ».

Πρόκειταιγιαέργοτο οποίο συντίθεταιαπότιςακόλουθεςκατηγορίεςεργασιών:

α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) ΟΔΟΠΟΙΙΑ και γ) ΠΡΑΣΙΝΟ, με συνολικό προϋπολογισμό 135.226,18 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απολογιστικά και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 11/2022, ανέρχεται στο ποσό των 136.290,32 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 169.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό – δημόσια προσβάσιμο – χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα ‘’ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ’’ της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Σε ό,τι αφορά στις ημεδαπές επιχειρήσεις, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ή ενώσεις αυτών που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία κατηγορίας Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. (με ανάλογη στρογγυλοποίηση), δηλαδή ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (2.725,81 €) και  θα απευθύνεται προς το Δήμο Σερβίων. Η ισχύς της θα  είναι τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή έως την 08/05/2024.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες και η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και από Ίδιους Πόρους του Δήμου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθημερινότητας & Περ/ντος του Δήμου Σερβίων, αρμόδιος υπάλληλος Παπαδόπουλος Μιχάλης (τηλ.: 2464350133), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΠΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: 200268