Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων και οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Σερβίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής για την τεχνική και οικονομική προσφορά, προϋπολογισμού 203.980,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%. (δημόσια δαπάνη: 203.980,00 €)
 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κάδων και οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων. Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά:

Ομάδα Α
•    Προμήθεια ενός  (1) Απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12,0 m3

Ομάδα Β
•    Προμήθεια πενήντα (50) κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 660lt
•    Προμήθεια εκατόν πενήντα (150) κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 360lt,
•    Προμήθεια εκατόν πενήντα (150) κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 240lt,
•    Προμήθεια τετρακοσίων (400) κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 10lt

Ομάδα Γ
•    Προμήθεια εξήντα (60) κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι:
•    Προσφορές υποβάλλονται για τουλάχιστον ένα (01) από τα ανωτέρω τμήματα και μέγιστο αριθμό τμημάτων τρία (03) (το σύνολο της προμήθειας)
•    Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (03)

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 34144512-0, 44613800-8

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», του Άξονα προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Συλλογή Βιοαποβλήτων του Δήμου Σερβίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5075028, ύψους 203.980,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%, (δημόσια δαπάνη: 203.980,00 €) δυνάμει της με αρ. 2432/05.07.2021 Απόφασης ένταξης πράξης (ΑΔΑ: 614Φ7ΛΨ-ΟΩΧ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 24 Δεκεμβρίου 2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Με την ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17 Ιανουαρίου 2022, ώρα 12:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21 Ιανουαρίου 2022, ώρα 10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Θα οριστεί από την επιτροπή διαγωνισμού.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογιζόμενης αξίας κάθε Τμήματος προ Φ.Π.Α., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.290,00 € (τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ), ),το οποίο αναλύεται ως εξής: 2.600,00€ (δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ) για τα είδη του τμήματος Α,   606€ (εξακόσια έξι ευρώ) για τα είδη του τμήματος Β, 84,00€ (ογδόντα τέσσερα ευρώ) για τα είδη της τμήματος Γ.
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών .

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση - μετά την ανάθεση της σύμβασης - ορίζονται οι εκατόν είκοσι (120) ημέρες

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ., στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερβίων, στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑΜ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα  γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθημερινότητας και Περ/ντος  (Δημαρχείο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Δημοσιεύσεις έχουν γίνει:
ΚΗΜΔΗΣ - Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
• Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(άρθρο 36 του ν. 4412/2016): http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 148241 (Υπέστη μια τροποποίηση και πλέον ο αριθμός του είναι: 148241,1)
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ - Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερβίων

Τυχόν διευκρινήσεις - ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ: 148241,1